FORMULAR INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE
PENTRU SERVICII DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ/TESTARE, CU PRELUCRARE DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE

 

 

Nume _______________________________, Prenume ______________________________ domiciliat____________________________________________________________________________________________________nr. de telefon __________________adresă de email ___________________________________________data nașterii ______________________ identificat(a) cu CNP___________________________________si CI/BI nr._______________ eliberat la data_________________________ de catre _______________________________

 

Capitolul I. Definiții

1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identifi-cată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identifi-care, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, geneti-ce, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În ca-drul acestor sesiuni de interventie si testare psihologică vor fi prelucrate online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și pre-numele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestor sesiuni de interventie psihologică. De asemenea, vor mai fi prelucrate o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data și motivul interventiei psihologice) în vederea eliberării documentelor psihologice

2. „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de opera-ţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.

⦁ Persoana vizată sunteți dumneavoastră;

⦁ Cel care utilizează datele dvs. personale este cabinetul de psihologie pe care l-ati solicitat dumneavoastră pentru a beneficia de sesiuni de interventie psihologică, denumit operator. Operatorul stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, de-oarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator. Date identificare operator: Cabinet individual de psihologie – Souca Doriana Silvia sediul social: Brasov, str.De Mijloc nr.68, ap.3, CF: 33150160; punct de lucru: str.Carpatilor nr.13, bl.6, sc.B, ap.2, Brasov

⦁ Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea online a datelor personale se realizează de către compania (furnizorul de servicii online de administrare și scorare automată), ce vă pune la dispoziție aplicația de scorare și / sau administrare a unor probe psihologice. Persoana împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare. Date persoană împuternicită: denumire: Cabinet individual de psihologie – Souca Doriana Silvia cu sediul social in Brasov, str.De Mijloc nr.68, ap.3, CF: 33150160; punct de lucru: str.Carpatilor nr.13, bl.6, sc.B, ap.2, Brasov.

⦁ Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu ca-racter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică_________________________________________________.

⦁ Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate, operato-rului și persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizea-ză automat prin participarea la testarea online).

4. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

5. „Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite as-pecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică res-pectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul prelucrării online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate ________________________________________________________

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri :

[ ] Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;

[ ] Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolva-rii sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;

[ ] Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;

⦁ Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împu-ternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei/probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participați. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe ca-re îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, ni-vel de studii, naționalitatea etc.),pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoa-ne cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.

⦁ Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către opera-tor se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor) desemnați de operator din cadrul cabinetului psihologic / societății civile profesionale / companiei.

⦁ În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE ( de exemplu, dețin certi-ficări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).

⦁ Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoa-nelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de interventie psiho/testare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

⦁ Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania ce aparțin persoane terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite în România.

⦁ Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profe-sionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

⦁ Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email: souca.silvia.d@gmail.com, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).

⦁ Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi infor-mații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și ale persoane împuternicite abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respec-tare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale.

Capitolul IV. Aspecte finale: Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor persona-le, am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în con-tractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghe-re a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

[ ] Confirm că am 18 ani

[ ] Prin bifarea opțiunii (opțiunilor) de testare îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

[ ] Consimt să particip la aceaste sesiuni de testare/evaluare si interventie psihologică, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimță-mântul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de testare/evaluare psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

Semnătura, Nume și Prenume,
_____________________________ ___________________________________

 

INFORMARE GENERALA

Site-ul https://psihobv.ro foloseste cookie-uri. Va aducem la cunostinta mai jos ce inseamna utilizarea de cookie-uri pe site https://psihobv.ro.

Pentru a respecta cerintele stabilite in Directiva UE din 26 mai 2012 si prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se prezinta toate informatiile despre cookies-urile folosite inaintea transmiterii de cookies in computerele acestora.

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

COOKIE-URI FOLOSITE DE https://psihobv.ro

Clasificarea si descrierea Cookie-urilor folosite pe acest website:

COOKIE-URI PROPRII

osCsid | este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplica?iilor web (protocol HTTP, completarea online a formularelor, sustine adaugarea produselor in cosul de cumparaturi si finalizarea comenzii). Acest cookie se ?terge automat la inchiderea browserului.

minimized-chat | este un cookie de sesiune, generat automat care este utilizat pentru a pune la dispozitia vizitatorilor un canal de comunicare de timp chat prin intermediul caruia acestia pot lua legatura realtime cu operatorii departamentului Relatii clienti. Acest cookie se ?terge automat la închiderea browserului.

ReminderProgram | este un cookie de sesiune, generat automat care este utilizat pentru a notifica vizitatorii cu privire la locurile de munca disponibile in cadrul companiei. Acest cookie se ?terge automat la închiderea browserului.

pp-alert-close | este un cookie de sesiune, generat automat prin intermediul caruia se informeaza vizitatorii despre serviciile de care beneficiaza la plasarea unei comenzi online. Acest cookie se ?terge automat la închiderea browserului.

COOKIE-URI DE LA TERTI

Google Analytics (NID, _ga, _gat, _gid) | Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul nostru. Noi folosim informatiile pentru a compila rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim site-ul. Cookie-urile colecteaza informatii intr-o forma anonima, inclusiv numarul de vizitatori ai site-ului si paginile vizitate. Aceste cookies-uri sunt persistente si au termen de valabilitate intre 1 ora si 2 ani.

CE SUNT COOKIES-URILE

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului „inainte” si “inapoi”.

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

– Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta.

CE ESTE UN “COOKIE”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

EXISTA 2 CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si, in general, depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul, iar unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri

permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte, de asemenea, legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE UN SITE.

O vizita pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

* cresterea performantei website-ului;

* analiza a vizitatorilor;

* geotargetting;

* inregistrarea utilizatorilor.

COOKIE-URI DE PERFORMANTA

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

De fiecare data cand un utilizator viziteaza un site, softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul va semnala daca aveti acest cookie, iar daca nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza site-ul si cat de des o fac.

Atat timp cat vizitatorul nu este inregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca este inregistrat se pot cunoaste, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii, conform prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand vizitatorul este pe pagina in limba romana sau in alta limba, se va primi aceeasi reclama.

COOKIE-URI PENTRU INREGISTRARE

Atunci cand va inregistrati pe un site, se genereaza un cookie care anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite sa se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie.

De exemplu, cand distribuiti (share) un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe un site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( ex:afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

Masurare, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri ). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod, asa ca nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA SI RESPONSABILA, BAZATA PE COOKIES.

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si actualizati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

DEZACTIVAREA SI REFUZUL DE A PRIMI COOKIE-URI POT FACE ANUMITE SITE-URI IMPRACTICABILE SAU DIFICIL DE VIZITAT SI FOLOSIT.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca un vizitator nu este inregistat folosind cookie-urile, nu va putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in meniul Optiuni /Settings sau in meniul Preferinte / Favorites al browserului.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

________________

DORIANA-SILVIA SOUCA – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE se angajeaza sa respecte reglementarea în vigoare în materie de protectia datelor personale.

DORIANA-SILVIA SOUCA – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE se angajeaza sa aplice dispozitiile Regulamentului general privind Protectia datelor (Regulament UE 2016/679) « RGPD » si sa protejeze datele colectate si procesate.

Astfel, DORIANA-SILVIA SOUCA – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE pune în aplicare proceduri pentru a se asigura de respectarea acestor dispozitii in cadrul organizatiei sale, in special din partea angajatilor sai, a partenerilor si furnizorilor care proceseaza date personale, si anume:

  • Procesarea datelor personale in mod legal, fidel si transparent ;
  • Colectarea datelor personale în scopuri determinate, explicite si legitime, si nu procesarea lor ulterioara într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ;
  • Pastrarea datelor personale în mod adecvat, pertinent si limitat exclusiv pentru scopurile pentru care sunt procesate ;
  • Corectitudinea datelor personale si masuri pentru ca datele incorecte sa fie sterse sau rectificate.

DORIANA-SILVIA SOUCA – CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
CIF: 33150160
Adresa: STR. DE MIJLOC, NR.68, AP.3, Brasov

CONTACT: 0770 374 673;  contact@psihobv.ro