FORMULAR INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE
PENTRU SERVICII DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ/TESTARE, CU PRELUCRARE DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE

 

 

Nume _______________________________, Prenume ______________________________ domiciliat____________________________________________________________________________________________________nr. de telefon __________________adresă de email ___________________________________________data nașterii ______________________ identificat(a) cu CNP___________________________________si CI/BI nr._______________ eliberat la data_________________________ de catre _______________________________

 

Capitolul I. Definiții

1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identifi-cată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identifi-care, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, geneti-ce, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În ca-drul acestor sesiuni de interventie si testare psihologică vor fi prelucrate online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și pre-numele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestor sesiuni de interventie psihologică. De asemenea, vor mai fi prelucrate o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data și motivul interventiei psihologice) în vederea eliberării documentelor psihologice

2. „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de opera-ţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.

⦁ Persoana vizată sunteți dumneavoastră;

⦁ Cel care utilizează datele dvs. personale este cabinetul de psihologie pe care l-ati solicitat dumneavoastră pentru a beneficia de sesiuni de interventie psihologică, denumit operator. Operatorul stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, de-oarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator. Date identificare operator: Cabinet individual de psihologie – Souca Doriana Silvia sediul social: Brasov, str.De Mijloc nr.68, ap.3, CF: 33150160; punct de lucru: str.Carpatilor nr.13, bl.6, sc.B, ap.2, Brasov

⦁ Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea online a datelor personale se realizează de către compania (furnizorul de servicii online de administrare și scorare automată), ce vă pune la dispoziție aplicația de scorare și / sau administrare a unor probe psihologice. Persoana împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare. Date persoană împuternicită: denumire: Cabinet individual de psihologie – Souca Doriana Silvia cu sediul social in Brasov, str.De Mijloc nr.68, ap.3, CF: 33150160; punct de lucru: str.Carpatilor nr.13, bl.6, sc.B, ap.2, Brasov.

⦁ Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu ca-racter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică_________________________________________________.

⦁ Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate, operato-rului și persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizea-ză automat prin participarea la testarea online).

4. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

5. „Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite as-pecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică res-pectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul prelucrării online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate ________________________________________________________

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri :

[ ] Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;

[ ] Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolva-rii sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;

[ ] Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;

⦁ Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împu-ternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei/probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participați. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe ca-re îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, ni-vel de studii, naționalitatea etc.),pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoa-ne cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.

⦁ Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către opera-tor se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor) desemnați de operator din cadrul cabinetului psihologic / societății civile profesionale / companiei.

⦁ În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE ( de exemplu, dețin certi-ficări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).

⦁ Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoa-nelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de interventie psiho/testare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

⦁ Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania ce aparțin persoane terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite în România.

⦁ Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profe-sionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

⦁ Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email: souca.silvia.d@gmail.com, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).

⦁ Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi infor-mații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și ale persoane împuternicite abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respec-tare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale.

Capitolul IV. Aspecte finale: Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor persona-le, am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în con-tractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghe-re a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

[ ] Confirm că am 18 ani

[ ] Prin bifarea opțiunii (opțiunilor) de testare îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

[ ] Consimt să particip la aceaste sesiuni de testare/evaluare si interventie psihologică, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimță-mântul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de testare/evaluare psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

Semnătura, Nume și Prenume,
_____________________________ ___________________________________